คู่มือทางการแพทย์

ได้รับการบันทึกในคู่มือทางการแพทย์ Listed in Medical Professional References

คู่มือThe Physician’s Desk Reference (PDR) ,The Canadian Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS) และ The Master Index of Medical Specialities (MIMS) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ในอเมริกา แคนนาดา และเอเซีย การที่ยูซานา ได้รับการบันทึกในคู่มือเหล่านี้ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในมาตรฐานของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและอย่างชัดจน

คู่มือ The Physicians Desk Reference, หรือ PDR, เป็นหนังสืออ้างอิงในเชิงพาณิชย์ ที่มีการปรับปรุงทุกๆปี กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา สำหรับการออกใบสั่งยาของแพทย์ ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ PDR ตั้งแต่ปี 2000

ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในหน้า 2231-2232 สำหรับ PDR ฉบับ ปี2016 ผลิตภัณฑ์ยูซานา 8 รายการ ที่ได้รับการบันทึก ใน PDR มีดังต่อไปนี้

1)Active Calcium 2)Chelated Mineral 3)Coquinone 30 4)Mega Antioxidant 5)Procosa 6)Proflavanol C100

ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ The Canadian Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS) ของประเทศแคนนาดา ตั้งแต่ปี2001

ผลิตภัณฑ์ยูซานา ที่ได้รับการบันทึกใน CPS ฉบับปี 2012 ทั้งหมด 6 รายการ ดังต่อไป

1)Active Calcium Chewable, page 47 2)Biomega, page 438 3)CoQuinone 30, page 701 4)Ginkgo-PS, page 1191 5)Palmetto Plus, page 1933 6)Poly C, page 2025


ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึก ในคู่มือ MIMS ของประเทศ มาเลเซีย (แพทย์ได้โหวตให้ MIMS เป็นอันดับ 1) สำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงของบุคคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร :

ผลิตภัณฑ์ยูซานา ได้รับการบันทึกในคู่มือ MIMS 9 รายการ ดังนี้

1)Procosa II 2)Poly C 3)Active Calcium Plus 4)Essentials 5)BiOmega) 6)Coquinone Q10 7)Proflavanol 8)Visionex 9)Fibergy


แบ่งปันเรื่องราวนี้...